Szkolenia – czas, stres, prawo

Co warto wiedzieć o funduszu socjalnym?

pen om paper

Pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z corocznego odpisu podstawowego, oraz dobrowolnych zwiększeń. Zasady tworzenia, podstawa naliczania oraz wysokość odpisu a także sposoby wydatkowania środków określone są w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Co zatem warto wiedzieć o tym funduszu?

Pracodawca realizuje założenia regulaminu funduszu poprzez dokonanie stosownego odpisu naliczanego na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych. Podstawę wymiaru stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w poprzednim roku, lub drugim półroczu tegoż roku, w zależności, od tego która płaca okaże się wyższa. W celu poznania tego zagadnienia należy zapisać się na zfśs szkolenie, szkolenie wynagrodzenia, bądź szkolenie z kpa.

Szkolenie takie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wraz z omówieniem zmian obowiązujących w 2020 roku. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o ciekawe przykłady i liczne ćwiczenia.

Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla osób zajmujących się problematyką ZFŚS.
Prowadzący szkolenie szczegółowo omawia sposób naliczania odpisów na ZFŚS. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego stanowi 37, 5% podstawy. Z kolei zaś na jednego pracownika młodocianego wynosi: w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6% a w trzecim roku nauki 7% podstawy.

Dodatkowo wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika, wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych stanowi 50% podstawy.

Zobacz też: controlling szkolenia

Ponadto pracodawca może zwiększyć wartość odpisu podstawowego o 6, 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zwiększenia takiego można dokonać również na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej.

W celu wnikliwej analizy zagadnień ZFŚŚ osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy zapraszane są na zfśs szkolenie, szkolenie wynagrodzenia, bądź szkolenie z kpa. Na szkoleniu zostaną omówione również najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących.